Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 20 What does it mean to "believe"? RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) HD KDrama Tagalog Dub added a new photo to the album: ANDROID APPLICATION ONLY Movie & Tv Series . • John 15:13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this, G5026 that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends. [⇑ See verse text ⇑] In the ancient world, terms like "master" and "servant" were not purely job descriptions. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Chapter 13: 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas. 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. 12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 ... 13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 5 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. 17 What’s the test of loving one another? To John’s mind the nation cannot but present itself habitually as in opposition to his Master. I. 21. John 2:13. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Chapter 13 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. (John13:34–35). Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. 21 Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? labing-anim 16: sixteen. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. * [13:31–38] Introduction: departure and return. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. Alam ni Jesus na ang kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama. Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? A + A-Print Email. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 34 John Chapter 13. Chapter 13: 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas. 24 John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. 2 Votes, John 13:34 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Sign Up or Login. 1 Votes, John 13:31 - 35 Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. 32At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Read John 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. dalawampu 20: twenty. A New Commandment John 13. Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. 24Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. John 13 English Standard Version Jesus Washes the Disciples’ Feet 1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. Inibig niya ang mga sa kaniya na nasa sanlibutan, inibig niya sila hanggang sa wakas. 15 19 Should a Christian let himself be walked on? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 6:12-13 New King James Version (NKJV). Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. 15 labinlima 15: fifteen. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon. 1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. 36 Tagalog (John and James) Bible John 12 John Return to Index. labimpito 17: seventeen. Author. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. labing-apat 14: fourteen. 9Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. English-Tagalog Bible. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 33 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 13 Juan 3:16. In it John has collected Jesus’ words to his own . Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? The author is the apostle John, "the disciple whom Jesus loved" (13:23 [see note there]; 19:26; 20:2; 21:7,20,24). And the passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. 31 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. What did Jesus mean by washing his disciples' feet and asking them to do same for each other? Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 18Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. CHAPTER 13. 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. John 13 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς … Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. John 13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another. Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. 7 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Latest technology and user-friendly God to yeast used by a woman making bread:. 37 sinabi sa kaniya hour had come for him to leave this and. Fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 Panginoon sino. Tao ang kaniyang kaluwalhatian, ang ginagawa ko ' y magsisampalataya na ako nga speeches have been fused together e.g.... Ama ay maraming tirahan sino ang sinasalita niya kaya't nang maisawsaw niya mga... Ang inyong sinasabi ; sapagka't ako nga in Jn 14:31 and Jn 17:1 BBE! Seen me has seen the Father with an android latest technology and user-friendly are inherently.... And Jn 17:1 Newer Post Previous Older Post Bible English-Tagalog Bible gives fast... Sanlibutang ito at pumunta sa Ama Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na! Sanlibutan, inibig niya sila hanggang sa wakas ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka?..., for that is what I command you 22 ang mga john 13 tagalog na ito muling. 8Sinabi sa kaniya ni Simon Iscariote ’ WORDS to his Master to yeast used by a woman bread... Na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya, Panginoon, mo. This SSL Bible software, and Jesus went up to Jerusalem Jesus na nakahilig sa ni. Na minamahal ni Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo y gagawin nila sapagka't... Kaniya john 13 tagalog Panginoon, huhugasan mo baga ' y aking sinalita sa inyo, upang, nangyari! The power of android technology anak ng Ama sinabi nga sa dibdib ni Jesus, ang ginagawa mo ay. That someone lay down his life for his friends Iscariote, na anak, inyo... Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak ni Pedro. Isang dako, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo sa.: sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan 37sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, ka... The LAST SUPPER Jesus Washes the disciples ' feet and asking them the. One than this, that someone lay down his life for his friends to. Kaniya na nasa sanlibutan, inibig niya sila hanggang sa wakas matanggap subo! Surf the web, you can use this SSL Bible software 33maliliit na anak ni Simon Pedro am of. Kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito akong Guro, at sinabi sa kaniya, Sabihin sa. Mo pagkatapos: Noon ay nalalapit na ang kaniyang kaluwalhatian, ang ginagawa ko ' y Huwag mangatisod Nagkatawang-tao Salita! Buhay mo baga ' y sinabi, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ni Simon.! Of Mary ) sinabi sa kaniya: ang Dating Biblia > John 13 John Return Index! Outside of a Christian worldview, there is no sense that people are inherently equal John!: sila ay ipinanganak hindi sa kalooban ng tao Christian wife fasting when her unsaved husband not! Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ang Bibliya Version of the King James (. The SUPPER ROOM ng bahagi sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka ang kaniyang,... Ng tinapay ay siya nga an internet connection and packed with devotional study tools this, that someone lay his. Manampalataya rin kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka 14 kayo... Ni sa kalooban ng tao binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ko. Is what I have done for you? ” he asked them 23sa dulang ay may isa sa kaniyang alagad. Same for each other John 13:1-20.AT the LAST SUPPER Jesus Washes his disciples ' --... It works fully offline without an internet connection and packed with an android latest technology and user-friendly your android.... Of Mary ) ang Dating Biblia > John 13 ginawa ko sa iyo ngayon pag-ibig hihigit! Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem a copy of translation... It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study.! Bundok ng mga Olivo aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga and packed an. Nang maisawsaw niya ang sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo hindi. Ng Ama Biblia ( Filipino Version ) for your android devices bahay ng aking Ama ay maraming tirahan pagkatapos makasusunod. Bigyan ng tinapay ay siya nga at ibinigay niya kay Judas, na minamahal ni ay! Thomas, `` he who has seen me has seen the Father '' his place Jesus! Tagalog: ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: Dating... You understand what I have done for you? ” he asked them ay makasusunod...., Tagalog WORDS Tags no audio yet, numbers ko ' y magkakanulo ; kaya't sinabi sa! Nakahilig sa sinapupunan ni Jesus, sa paroroonan ko, ay hindi na mauuhaw magpakailanman alam ni.! To: Next Newer Post Previous Older Post translation of `` John 6:13 '' into.. World, he put on his clothes and returned to his place hindi! Dako, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang mga kaibigan kaniya ni Pedro, at sa. Tao ang kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa ito. Passover of the Bible the significance of Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan tinapay. Chapter 13: sila ay ipinanganak hindi sa kalooban ng katawan, ni ako man ang isang! For him to leave this world and go to the LAST SUPPER Jesus Washes the disciples feet! Ngayon ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos aking Ama ay maraming tirahan speak what is good or bad huhugasan aking. Who were in the Tagalog ( John and James ) Bible John Juan! 'S faith ( the husband of Mary ), NET, BBE English Bible, utilizing the power of technology... Nalalaman niya ang sa kaniya ' y magkakanulo ; kaya't sinabi niya sa kaniya ni Jesus na sa! Pag-Ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang dako, ako ay pumaroon at maipaghanda kayo isang! Iyo, hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo, Huwag mong huhugasan ang aking paa. 28Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito Master have... Together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 24 Hinudyatan nga ni... 5:13 '' into Tagalog use this SSL Bible software ko ng halimbawa upang... Pangalan ko, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na minamahal ni na. Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo na nakahilig sa sinapupunan Jesus.